Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

1771 430d 390
6239 4775 390

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

kurdebele
Każdy miewa przerwy w życiorysie.
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty. 
— Agnieszka Osiecka
kurdebele
0499 ca24 390
Reposted fromrichardth richardth viajointskurwysyn jointskurwysyn
kurdebele
4914 9c92 390
kurdebele
Reposted frompeper peper viathenatuss thenatuss
kurdebele
1778 7c03 390
Reposted fromoutoflove outoflove viatediousuncle tediousuncle
kurdebele
8785 24c1 390
Reposted fromMary-Lou Mary-Lou viajointskurwysyn jointskurwysyn
kurdebele
3653 12ba 390
kurdebele
6687 bed0 390
Reposted fromfotofob fotofob viaplateau plateau
5136 f5c8 390
Reposted fromkimik kimik viamaryjanejanis maryjanejanis
kurdebele
kurdebele
Reposted fromgruetze gruetze viafalkowska falkowska
5728 7e70 390
Reposted fromTinybeequeen Tinybeequeen viafalkowska falkowska
6937 965b 390
Reposted fromturquoise turquoise viafalkowska falkowska
8083 d1b3 390
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viafalkowska falkowska
kurdebele
5575 8b73
Zaspokojenie potrzeby bliskości jest szczególnie ważne dla dobrego samopoczucia młodego człowieka, lecz ważniejsza od bliskości fizycznej jest bliskość emocjonalna, czyli umieć przytulić czyjeś serce, gdy zajdzie taka potrzeba. I do tego wcale nie potrzeba rąk.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafalkowska falkowska

July 28 2017

kurdebele
4783 b30d 390
Thailand
Reposted fromnazarena nazarena
3212 eefa 390
kurdebele
4787 54a1 390
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl